کتاب و ادبیات

کتاب و ادبیات یک ابزار مهم در فراهم کردن شرایط بهتر برای پرورش نسلی کارآفرین است.