اصول تربیتی

اصول تربیتی کودکان به پدر و مادر کمک می‌کند که کودکانی با شخصیت کارآفرین پرورش دهند. 

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

گاهی کودک شما نمی‌خواهد از خانه خارج شود یا بخاطر خرید یک عروسک تمام روز گریه می‌کند. کودکان، لجباز هستند و روی تصمیمات خود پافشاری می‌کنند. اما چه زمانی می‌فهیم که داریم یک کودک لوس  تربیت...

بیشتر بخوانید
خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

گاهی کودک شما نمی‌خواهد از خانه خارج شود یا بخاطر خرید یک عروسک تمام روز گریه می‌کند. کودکان، لجباز هستند و روی تصمیمات خود پافشاری می‌کنند. اما چه زمانی می‌فهیم که داریم یک کودک لوس  تربیت...

بیشتر بخوانید